eduroam KMUTNB

บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสมาชิก eduroam ผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (NationalRoaming Operator for Thailand :NRO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้บริการในสองบทบาทคือ ผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider) สำหรับแขกผู้มาเยือนและผู้ตรวจสอบยืนยันสิทธิ์การใช้งาน (Identity Privider) สำหรับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ต้องไปปฏิบัติภาระกิจในสถาบันอื่น