นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้จากสถาบันที่เข้าร่วม ผ่าน SSID "eduroam" ยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้งานทันทีเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย เช่น " username@kmutnb.ac.th " ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่หน่วยงานผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด สามารถสืบค้นรายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก eduroam-th ได้จาก eduroam.uni.net.th หรือเว็บไซต์ผู้ประสานงานเครือข่าย eduroam ของแต่ละประเทศภูมิภาค